Skip to content

Podmínky prodeje

PRODEJNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI NORCK INC

1- Přijetí objednávky: Přijetí objednávky kupujícího nebo nabídky prodávajícího je výslovně podmíněno souhlasem kupujícího s podmínkami těchto všeobecných prodejních podmínek (dále jen "všeobecné podmínky"), kterými se řídí jakýkoli výsledný prodej. Prodávající nesouhlasí s jakýmikoliv protichůdnými podmínkami navrženými Kupujícím. Převzetí položek popsaných v přiložené nabídce ("produkty") prodávaných podle těchto podmínek bude projevem souhlasu kupujícího s těmito podmínkami. Pokud Kupující požaduje zaslání zboží na základě telefonické, online, e-mailové, poštovní nebo faxové objednávky, činí tak s vědomím, že se na něj vztahují tyto Všeobecné podmínky. Žádná změna, dodatek, ukončení nebo vzdání se jakékoli podmínky nebude pro Prodávajícího závazné, pokud nebude mít písemnou formu a nebude podepsáno řádně oprávněným zástupcem Prodávajícího.

2- Dodávky a výroba: Veškeré prodeje jsou konečné. Slíbené počítání dodací lhůty začíná dokumentem objednávky prodeje zaslaným prodávajícím kupujícímu nebo potvrzením a schválením technického výkresu pro výrobu prodávajícím, podle toho, co nastane později. Vrácení zboží se nepřipouští a peníze se nevracejí s výjimkou případu, kdy Prodávající nemůže dodat zboží podle specifikací dohodnutých s Kupujícím a/nebo ve slíbené dodací lhůtě (omluvitelná zpoždění viz bod 6). Prodávající se zavazuje dodat zboží a/nebo služby podle specifikací poskytnutých Kupujícím a/nebo poskytnutých Prodávajícím, jak si je Kupující objednal. V případě, že Prodávající nemůže dodat zboží podle dohody, může se znovu pokusit dodat je podle dohodnutých specifikací v přiměřené lhůtě nebo objednávku zrušit a vrátit Kupujícímu přijatou platbu. Odpovědnost a ručení Prodávajícího nesmí v žádném případě přesáhnout peněžní částku, kterou obdržel od Kupujícího, a jakmile Prodávající vrátí platbu přijatou od Kupujícího, odpovědnost a ručení Prodávajícího zaniká. Pokud Prodávající neobdržel od Kupujícího žádnou platbu, Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese žádnou odpovědnost a/nebo odpovědnost vyplývající z nemožnosti dodat objednané výrobky podle popisu a/nebo ve slíbené době dodání. (Více viz bod 13).

Pokud to zákon povoluje, může prodávající zadat výrobu objednávky (objednávek) kupujícího společnostem třetích stran (smluvním výrobcům) v jakékoli zemi a kdekoli na světě bez zeměpisných omezení a bez písemného a/nebo ústního oznámení kupujícím a bez vyžádání souhlasu kupujícího. Prodávající může sdílet s třetími stranami informace související s objednávkou kupujícího, jako jsou dokumentace, výkresy a specifikace, pokud je kupující poskytne, a to bez písemného nebo výslovného souhlasu kupujícího. Prodávající je odpovědný za uzavření dohod s dodavateli třetích stran a smluvními výrobci o zachování soukromí, bezpečnosti a utajení dokumentace a informací souvisejících s objednávkou Kupujícího. Prodávající v žádném případě nenese právní a/nebo finanční odpovědnost za porušení technických údajů nebo dokumentace Kupujícího ze strany dodavatelů Prodávajícího, ať už úmyslné nebo neúmyslné. Prodávající může s písemným souhlasem Kupujícího sdílet dokumentaci a/nebo výkresy, specifikace Kupujícího se svými dodavateli, pokud je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena dohoda o mlčenlivosti, která dává Kupujícímu k takovému postupu souhlas. Prodávající je odpovědný za to, že bude prosazovat, aby jeho dodavatelé zachovávali mlčenlivost o všech materiálech a dokumentaci Kupujícího po dobu, po kterou zůstává dohoda o nezveřejňování informací v platnosti. V žádném případě však Prodávající nenese právní a/nebo finanční odpovědnost za porušení technických údajů nebo dokumentace Kupujícího ze strany dodavatelů Prodávajícího, ať už úmyslně nebo neúmyslně.

3- Dodávka: Pokud není výslovně písemně dohodnuto jinak, Prodávající neodpovídá za náklady na dopravu, přepravu, pojištění, přepravu, balení, skladování, manipulaci, prostoje, poškození nebo podobné poplatky. Pokud jsou tyto poplatky podle prodejních podmínek zahrnuty v ceně, jde jakékoli zvýšení sazeb, které vstoupí v platnost po datu této smlouvy, na vrub kupujícího. Není-li písemně dohodnuto jinak, bude veškerý prodej probíhat formou Prepay & Add Freight/FOB Origin, sklad Prodávajícího. Kupující nese, vlastní a podává reklamace a vlastnické právo a riziko ztráty přechází na Kupujícího okamžikem dodání Kupujícímu do skladu Prodávajícího. Veškeré zásilky z distribuční sítě a zásilky přímo z výroby jsou nezrušitelné/nevratné.

4 - Zvýšení ceny: Ceny jsou stanoveny na základě nákladů na práci a materiál k datu nabídky. Jakákoli změna těchto nákladů po tomto datu jde na vrub kupujícího poté, co prodávající písemně oznámí změnu cen.

5 - Daně: Pokud zákon nestanoví jinak, jdou veškeré daně z prodeje, spotřební daně a podobné daně nebo cla, které může být Prodávající povinen zaplatit nebo vybrat v souvislosti s Výrobky nebo jejich dodávkou Kupujícímu, na účet Kupujícího. Pokud Kupující požaduje osvobození od cla nebo daně, předloží Prodávajícímu příslušné potvrzení o osvobození.

6 - Omluvitelné zpoždění: Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky nebo nedodání z důvodů, které Prodávající nemůže ovlivnit.

7 - Specifikace kupujícího a odškodnění: Bez ohledu na to, zda jsou či NEjsou výrobky dodány podle specifikací Kupujícího nebo ve slíbené dodací lhůtě, Kupující odškodňuje Prodávajícího a jeho přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, manažery, zástupce, zaměstnance, dodavatele, subdodavatele, zaměstnance, zákazníky, nástupce a postupníky za jakékoli závazky, povinnosti, ztráty, škody, pokuty, nároky, žaloby, soudní spory, rozhodčí řízení a náklady (včetně, mimo jiné odměny a náklady na právní zastoupení, poplatky za podporu soudních sporů a odměny za znalecké posudky) a výdaje, které Prodávající utrpí v souvislosti s (a) jakýmkoli tvrzením, že Výrobky porušují jakýkoli patent, autorská práva, ochrannou známku, obchodní tajemství, průmyslový vzor nebo jiné právo duševního vlastnictví nebo vlastnická či obdobná práva, a (b) jakýmkoli tvrzením, že Výrobky byly nesprávně nebo nevhodně vyrobeny, dodány nebo instalovány. Prodávající nenese odpovědnost za (a) jakoukoli chybu, opomenutí nebo nepřesnost ve výkresech nebo specifikacích poskytnutých nebo schválených Kupujícím a není povinen kontrolovat nebo potvrzovat shodu, přesnost nebo přiměřenost patentů, regulačních požadavků,výkresů nebo podobných specifikací poskytnutých Prodávajícímu Kupujícím nebo (b) jakoukoli povinnost správně nebo řádně instalovat Výrobky.

8 - Splátky a subdodávky: Není-li výslovně uvedeno jinak, má Prodávající právo dodávat Výrobky ve splátkách. Všechny splátky budou fakturovány a placeny zvlášť podle vyúčtování bez ohledu na následné dodávky. Nezaplacení kterékoli splátky ve lhůtě splatnosti bude mít za následek vyloučení Prodávajícího z provádění budoucích dodávek. Prodávající může zadat plnění celých těchto podmínek nebo jejich části subdodavatelům jakékoli osoby jakékoli státní příslušnosti bez jakéhokoli zeměpisného omezení.

9 - Omezená záruka; vyloučení implicitních záruk: VÝROBKY JSOU PRODÁVÁNY "TAK, JAK JSOU A KDE JSOU". PRODÁVAJÍCÍ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNOU ANI PŘEDPOKLÁDANOU, S OHLEDEM NA PRODUKTY PRODÁVANÉ PODLE TĚCHTO PODMÍNEK, A PRODÁVAJÍCÍ SE TÍMTO ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, AŤ UŽ JE TAKOVÝ ÚČEL ZNÁMÝ NEBO NEZNÁMÝ. ZÁRUKY TŘETÍCH STRAN BUDOU PŘÍPADNĚ PŘEVEDENY NA KUPUJÍCÍHO.

10 - Platba: Platba bude provedena v termínech uvedených na faktuře a/nebo v e-mailové nabídce. Pokud kupující nedodrží jakoukoli platební podmínku, může prodávající zadržet další dodávky nebo podle své volby ukončit platnost těchto všeobecných podmínek, načež se veškeré nezaplacené peníze stanou okamžitě splatnými. Pokud je podle prodejních podmínek Kupujícímu poskytnut úvěr, Prodávající si vyhrazuje právo tento úvěr zrušit, pokud Kupující nezaplatí za jakékoli Výrobky ve lhůtě splatnosti, a Prodávající pak bude mít právo požadovat platbu před jakýmikoli dalšími dodávkami Výrobků. Všechny platby po splatnosti budou úročeny úrokovou sazbou ve výši 1,5 % (jeden a půl procenta) měsíčně od data splatnosti do data přijetí platby společností Norck nebo nejvyšší úrokovou sazbou povolenou zákony státu Kalifornie, podle toho, která z nich je nižší.

11 - Oznámení o pohledávkách: Kupující ihned po obdržení výrobků zboží zkontroluje. Jakákoli reklamace nedostatku musí být uplatněna do deseti (10) dnů od převzetí Výrobků Kupujícím. Všechny ostatní reklamace, včetně reklamací údajně vadných Výrobků, musí být uplatněny do deseti (10) dnů poté, co se Kupující dozví o skutečnostech, na nichž je taková reklamace založena, nejpozději však do patnácti (15) dnů od převzetí Výrobků Kupujícím. Veškeré reklamace, které nebudou uplatněny písemně a doručeny Prodávajícímu ve výše uvedené lhůtě, budou považovány za zamítnuté. Pokud jde o vady, které nelze zjistit až při používání nebo zpracování při výrobě jiných výrobků, budou všechny nároky na náhradu škody nebo ztráty v důsledku takových vad považovány za vzdané, pokud nebudou uplatněny písemně a doručeny Prodávajícímu do patnácti (15) dnů po obdržení Výrobků Kupujícím nebo do deseti (10) dnů poté, co se Kupující dozví o údajné vadě, která je důvodem nároku, podle toho, co nastane dříve, a po uplynutí kterékoli z těchto lhůt Kupující výslovně přebírá veškerou odpovědnost za všechny takové škody nebo ztráty bez ohledu na zpracování nebo použití, k němuž došlo, nebo na to, zda se údajná vada vyskytla nebo byla zjištěna před uplynutím této lhůty.

12 -Zápočet: Kupující nebude mít právo započíst jakékoli částky splatné nebo dlužné prodávajícímu podle této smlouvy proti jakýmkoli pohledávkám nebo poplatkům, které může mít kupující vůči prodávajícímu.

Ukončení z důvodu platební neschopnosti. Prodávající může zcela nebo částečně ukončit jakýkoli prodej výrobků podle této smlouvy, pokud Kupující provede jakýkoli převod nebo svěření ve prospěch věřitelů, stane se insolventním nebo jinak není schopen platit své dluhy, jakmile se stanou splatnými, nebo pokud je zahájeno řízení ze strany Kupujícího nebo proti Kupujícímu, které tvrdí, že je v úpadku nebo insolvenci, nebo zahrnuje jmenování správce.

13- Výlučný opravný prostředek: V PŘÍPADĚ, ŽE POŠKOZENÉ NEBO VADNÉ VÝROBKY NELZE OPRAVIT NEBO VYMĚNIT, MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ VRÁTIT KUPNÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA KONKRÉTNÍ POLOŽKU (POLOŽKY) VÝROBKŮ, NA KTERÉ SE VZTAHUJÍ ZTRÁTY NEBO ŠKODY. 13. VÝLUČNÝM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY KUPUJÍCÍHO PODLE TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK NAMÍSTO VŠECH OSTATNÍCH PROSTŘEDKŮ NÁPRAVY JE OPRAVA NEBO VÝMĚNA POŠKOZENÝCH NEBO VADNÝCH VÝROBKŮ VRÁCENÝCH NA NÁKLADY KUPUJÍCÍHO PRODÁVAJÍCÍMU.

14- Celá dohoda: Tento nástroj obsahuje úplnou dohodu mezi stranami a žádné jiné sliby, ustanovení, podmínky, záruky, podmínky nebo závazky, ať už výslovné nebo implicitní, než zde uvedené, nejsou pro žádnou ze stran závazné.

15- Omezení odpovědnosti:V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE MÍT PRODÁVAJÍCÍ ŽÁDNÉ ZÁVAZKY ANI ODPOVĚDNOST (AŤ UŽ SMLUVNÍ, ZÁRUČNÍ, DELIKTNÍ (VČETNĚ NEDBALOSTI) NEBO JINOU; A TO BEZ OHLEDU NA JAKOUKOLI CHYBU, NEDBALOST (AŤ UŽ AKTIVNÍ, PASIVNÍ NEBO PŘISOUZENOU), ZASTOUPENÍ, PŘÍSNOU ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VÝROBEK) ZA ÚHRADU NEBO ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO ZTRÁTU PŘÍJMŮ, ZISKU, ÚSPOR NEBO PODNIKÁNÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBKŮ NEBO JINAK SOUVISEJÍCÍ S VÝROBKY NEBO PRODEJEM PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE PRODÁVAJÍCÍ NEBO JEHO ZÁSTUPCI BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO (AŤ UŽ VZNIKLA NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, ZÁRUKY, DELIKTU NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S VÝROBKY NEBO PRODEJEM PRODÁVAJÍCÍHO KUPUJÍCÍMU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘESÁHNE KUPNÍ CENU ZAPLACENOU KUPUJÍCÍM ZA KONKRÉTNÍ POLOŽKU (POLOŽKY) VÝROBKŮ, V SOUVISLOSTI S NIMIŽ JSOU ZTRÁTY NEBO ŠKODY UPLATŇOVÁNY.

14- Kumulativní opravné prostředky, nevzdání se práva: Nápravné prostředky prodávajícího uvedené v tomto dokumentu jsou kumulativní a doplňují jakékoli jiné zákonné nebo spravedlivé nápravné prostředky. Pokud prodávající nebude trvat na striktním plnění některého z ustanovení smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím nebo nebude uplatňovat práva nebo opravné prostředky podle této smlouvy, nebude to považováno za vzdání se práva nebo vzdání se práva prodávajícího uplatňovat nebo se dovolávat jakéhokoli takového ustanovení, práva nebo opravného prostředku v daném nebo jiném případě; naopak, toto právo zůstane v plné platnosti a účinnosti.

15 - Rozhodné právo: V případě společnosti Norck Inc. jako prodávajícího bude prodej výrobků podle těchto Všeobecných podmínek vykládán, interpretován a vymáhán ve všech ohledech v souladu se zákony státu Kalifornie, USA, bez odkazu na jeho zásady volby práva, s výjimkou toho, že se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980) nebo její nástupce. Kupující nezahájí ani nebude uplatňovat žádnou žalobu, žalobu, řízení nebo nárok týkající se Produktů jinde než u státních nebo federálních soudů nacházejících se v Orange County, stát Kalifornie. Kupující tímto neodvolatelně souhlasí s příslušností a místem konání těchto soudů v souvislosti s jakoukoli žalobou, procesem, řízením nebo nárokem vyplývajícím z těchto Všeobecných podmínek nebo z prodeje Výrobků Prodávajícím.

V případě společnosti Norck GmbH jako prodávajícího bude prodej výrobků podle těchto Všeobecných podmínek vykládán, interpretován a vymáhán ve všech ohledech v souladu se zákony Německa a spolkové země Bádensko-Württembersko bez odkazu na její zásady volby práva, s výjimkou toho, že se nepoužije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (1980) nebo její nástupce. Kupující nezahájí ani nebude uplatňovat žádnou žalobu, žalobu, řízení nebo nárok týkající se Produktů jinde než u státních nebo federálních soudů nacházejících se v Německu. Kupující tímto neodvolatelně souhlasí s příslušností a místem konání těchto soudů v souvislosti s jakoukoli žalobou, procesem, řízením nebo nárokem vyplývajícím z těchto Všeobecných podmínek nebo z prodeje Výrobků Prodávajícím.

16 - Různé: Žádný průběh předchozích jednání mezi Kupujícím a Prodávajícím ani žádné obchodní zvyklosti nebudou relevantní pro doplnění, výklad nebo vysvětlení těchto Všeobecných podmínek. Kupující je povinen při plnění smlouvy Prodávajícího s Kupujícím a při používání Výrobku dodržovat všechny platné zákony, předpisy, pravidla, nařízení a další požadavky, které jsou nyní nebo v budoucnu platné, jakéhokoli příslušného vládního orgánu.

17 - Postoupení: Tyto Všeobecné podmínky jsou závazné a mají účinky ve prospěch Prodávajícího, jeho nástupců a postupníků. Kupující nesmí postoupit žádné právo nebo podíl na smlouvě Prodávajícího s Kupujícím ani pověřit plněním jakýchkoli svých povinností bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího.

18 - Oznámení: Veškerá oznámení budou zasílána doporučeně nebo doporučeným dopisem s doručenkou (leteckou poštou, pokud jsou zasílána mezinárodně) na adresu jedné ze stran uvedenou na přední straně kupní smlouvy. Oznámení lze zaslat i jiným dohodnutým způsobem. Oznámení nabývá účinnosti okamžikem přijetí.

Vystavení formální a/nebo ústní objednávky prodávajícímu představuje přijetí těchto podmínek.

* Naposledy aktualizováno 23. března 2023 11:50 PST